Thực đơn các món chính

Quán Vịt 29
 • 280,000 / Con
 • 232,000 / Con
 • 140,000 / Đĩa
 • 116,000 / Đĩa
 • 100,000 / Đĩa
 • 60,000 / Đĩa
 • 380,000 / Con
 • 125,000 / Đĩa
 • 72,000 / Đĩa
 • 250,000 / Nồi
 • 250,000 / Nồi
 • 250,000 / Nồi
 • 100,000 / Đĩa
 • 70,000 / Đĩa
 • 45,000 / Đĩa
 • 100,000 / đĩa
 • 120,000 / đĩa
 • 130,000 / thiết bản
 • 75,000 / thiết bản
 • 130,000 / đĩa
 • 125,000 / đĩa
Đặt hàng trực tuyến